அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Advisory 2023-02-03 21:30 Download
Weather Forecast 2023-02-03 16:00 Download
Weather Forecast 2023-02-03 12:00 Download
Information Bulletin 2023-02-03 09:00 Download
Weather Forecast 2023-02-03 09:00 Download
Weather Forecast 2023-02-03 05:30 Download
Weather Forecast 2023-02-02 12:00 Download
Advisory for Depression 2023-02-02 10:30 Download
Weather Forecast 2023-02-02 06:00 Download
Weather Forecast 2023-02-02 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052