හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
water level 2024-02-14 09:30 Download
water level 2024-02-07 09:30 Download
water level 2024-02-06 09:30 Download
water level 2024-02-05 09:30 Download
Water level 2024-01-27 09:00 Download
water level 2024-01-24 09:30 Download
water level 2024-01-22 09:30 Download
Water Level Report 2024-01-20 09:30 Download
Water Level Report 2024-01-19 09:30 Download
Water Level Report 2024-01-18 09:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052