නායයාම් පිළිබද අනතුරු ඇගවීම/ Landslide Early Warning

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයාම් පිළිබද පුර්ව අනතුරු ඇගවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

නායයාම් පිළිබද අනතුරු ඇගවීම/ Landslide Early Warning

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයාම් පිළිබද පුර්ව අනතුරු ඇගවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

ටවුටේ  සුළිකුණාටුව පිළිබද අවවාධාත්මක නිවේදනය  Advisory for Cyclonic Storm “TAUKTAE”

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දින ගිණිකොණදිග අරාබි මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත වර්ධනව වී ඇති අඩු පීඩන කලාපය  පිළිබද අවවාධාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය 

More information Click Here 

உட்பிரிவுகள்

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052