නායයාම් පිළිබද අනතුරු ඇගවීම/ Landslide Early Warning

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයාම් පිළිබද පුර්ව අනතුරු ඇගවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

නායයාම් පිළිබද අනතුරු ඇගවීම/ Landslide Early Warning

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයාම් පිළිබද පුර්ව අනතුරු ඇගවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

ටවුටේ  සුළිකුණාටුව පිළිබද අවවාධාත්මක නිවේදනය  Advisory for Cyclonic Storm “TAUKTAE”

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දින ගිණිකොණදිග අරාබි මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත වර්ධනව වී ඇති අඩු පීඩන කලාපය  පිළිබද අවවාධාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය 

More information Click Here 

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052