මහවැලි ගංගාධාර පහත්බිම්වල ජනතාවට ගංවතුර අවධානම් නිවේදන නිකුත් කෙරේ.

WATER-LEVEL-RISE-RIVER 2019පැවති අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මහවැලි ගංගාවේ ජල මටටම ද වැඩිවෙම්න් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත.

මේ නිසා වැලිකන්ද, කින්නියා, මුත්තූර්, සේරුවිල, කන්තලේ, ලංකාපුර, මැදිරිගිිරිය,තමන්කඩුව සහ දිඹුලාගල යන ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට අයත් මහවැලි ගංගාධාරයේ පහත්බිම් වල ජනතාවට ඒ පිළිබද අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය දැනුම් දෙයි.

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052