හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2022-12-30 05:30 Download
Weather Forecast 2022-12-29 16:00 Download
Weather Forecast 2022-12-29 12:00 Download
Weather Forecast 2022-12-29 05:30 Download
Weather Forecast 2022-12-28 12:00 Download
Weather Forecast 2022-12-28 05:30 Download
Weather Forecast 2022-12-27 12:00 Download
Weather Forecast 2022-12-27 05:30 Download
Weather Forecast 2022-12-26 16:00 Download
Warning for Strong Winds and Rough Sea 2022-12-26 15:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052