හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forcast 2024-01-16 16:00 Download
Fisherman Bulleting 2024-01-16 16:00 Download
Weather Forcast 2024-01-16 12:00 Download
Weather Forcast 2024-01-16 05:30 Download
Weather Report 2024-01-15 16:00 Download
Weather Report 2024-01-15 12:00 Download
Weather Forcast 2024-01-15 05:30 Download
Weather Report 2024-01-14 16:00 Download
Weather Forcast 2024-01-14 12:00 Download
Weather Forcast 2024-01-14 05:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052