அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Flood warning for Kuda Ganga Sub Basin of Kalu River 2023-12-12 19:00 Download
Flood Warning For Nilawala River Basin 2023-12-12 18:00 Download
water level 2023-12-12 18:00 Download
Water Level 2023-12-12 12:30 Download
Water Level 2023-12-12 12:00 Download
Water Level 2023-12-12 03:30 Download
Flood Warning For Nilawala River Basin 2023-12-11 23:30 Download
Water Level 2023-12-11 09:00 Download
water level 2023-12-10 10:00 Download
Water Level Report 2023-12-09 09:51 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052