அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2018-05-23 18:30 Download
Flood Warning 2018-05-23 18:30 Download
Water Level 2018-05-23 06:40 Download
Water Level 2018-05-23 03:30 Download
Water Level 2018-05-23 00:30 Download
Water Level 2018-05-22 21:30 Download
Water Level 2018-05-22 10:30 Download
Water Level 2018-05-22 06:30 Download
Water Level 2018-05-21 21:30 Download
Water Level 2018-05-21 18:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052