அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-10-15 03:30 Download
Water Level 2022-10-14 09:30 Download
Water Level 2022-10-14 09:30 Download
Water Level 2022-10-13 09:30 Download
Water Level 2022-09-10 09:30 Download
water level report 2022-09-09 09:30 Download
Water Level 2022-09-08 12:00 Download
Water Level 2022-09-08 09:00 Download
water level report 2022-09-07 15:00 Download
Water Level 2022-09-07 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052