හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Flood Warning Report (Kelani River) 2019-10-22 09:10 Download
Water Level 2019-10-19 09:00 Download
Water Level 2019-10-17 09:30 Download
Water Level 2019-10-16 09:30 Download
Water Level 2019-10-15 09:30 Download
Water Level 2019-10-14 09:30 Download
Water Level 2019-10-13 10:00 Download
Water Level 2019-10-04 10:00 Download
Water Level 2019-10-03 10:00 Download
Water Level 2019-10-01 09:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052