හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2019-09-27 00:30 Download
Water Level 2019-09-26 21:30 Download
Water Level 2019-09-26 18:30 Download
Water Level 2019-09-26 10:00 Download
Water Level 2019-09-26 06:30 Download
Water Level 2019-09-26 04:00 Download
River Water Level 2019-09-25 21:30 Download
River Water Level 2019-09-25 18:30 Download
Water Level 2019-09-25 12:00 Download
Water Level 2019-09-25 11:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052