හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2018-06-07 09:30 Download
Water Level 2018-06-04 09:30 Download
Water Level 2018-06-03 09:30 Download
Irrigation Report 2018-05-31 09:30 Download
Water Level 2018-05-29 09:00 Download
Water Level 2018-05-28 12:00 Download
Water Level 2018-05-28 06:30 Download
Water Level 2018-05-28 04:00 Download
Water Level 2018-05-27 21:30 Download
Water Level 2018-05-27 18:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052