හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2019-11-02 09:30 Download
Water Level 2019-11-01 09:30 Download
Water Level 2019-10-31 10:00 Download
Water Level 2019-10-30 10:30 Download
Water Level 2019-10-26 09:00 Download
River Water Level 2019-10-24 16:30 Download
Water Level 2019-10-24 09:30 Download
Water Level 2019-10-23 15:30 Download
Water Level 2019-10-23 12:30 Download
Water Level 2019-10-23 10:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052