හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Flood Warning 2020-05-19 09:45 Download
Water Level 2020-05-19 09:30 Download
Water Level 2020-05-18 15:45 Download
Water Level 2020-05-18 12:30 Download
Water Level 2020-05-18 10:00 Download
Water Level 2020-05-17 10:00 Download
Water Level 2020-05-17 03:45 Download
Water Level 2020-05-16 15:00 Download
Water Level 2020-05-16 12:45 Download
Flood Warning & Water level 2020-05-16 10:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052