හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2019-12-01 12:30 Download
Flood Warning Report (Attanagalu Oya) 2019-12-01 10:30 Download
Water Level 2019-12-01 09:30 Download
Water Level 2019-11-30 09:30 Download
Water Level 2019-11-17 06:30 Download
Water Level 2019-11-17 03:30 Download
Water Level 2019-11-17 00:30 Download
Water Level 2019-11-16 15:00 Download
Water Level 2019-11-12 09:30 Download
Water Level 2019-11-06 09:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052