හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2019-12-11 10:00 Download
Water Level 2019-12-09 09:30 Download
Water Level 2019-12-08 09:30 Download
Water Level 2019-12-05 09:00 Download
Water Level 2019-12-04 09:30 Download
Water Level 2019-12-03 09:30 Download
Water Level 2019-12-02 12:30 Download
Water Level 2019-12-02 00:30 Download
Water Level 2019-12-01 21:30 Download
Water Level 2019-12-01 15:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052