හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2020-10-11 10:00 Download
Water Level 2020-10-01 09:30 Download
Water Level 2020-09-23 09:30 Download
Water Level 2020-09-21 10:00 Download
Water Level 2020-09-20 10:00 Download
Water Level 2020-09-09 09:30 Download
Water Level 2020-09-08 09:30 Download
Water Level 2020-09-07 09:30 Download
Water Level 2020-09-03 10:30 Download
Water Level 2020-09-02 16:00 Download

News & Events

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052