හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
water level report 2022-01-13 10:00 Download
Water Level 2022-01-10 10:30 Download
Water Level 2021-12-20 09:30 Download
Water Level 2021-12-19 09:30 Download
River Water Level 2021-12-09 10:00 Download
Water Level 2021-12-08 10:00 Download
Water Level 2021-12-07 09:30 Download
Water Level 2021-12-05 10:00 Download
Water Level 2021-12-02 09:30 Download
River Water Level 2021-12-01 09:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052