හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2022-08-08 10:00 Download
Water Level 2022-08-07 09:30 Download
Water Level 2022-08-06 09:00 Download
The Withdrawal Of Flood Warning 2022-08-05 18:30 Download
Water Level 2022-08-05 18:00 Download
Water Level 2022-08-05 12:00 Download
Water Level 2022-08-05 09:00 Download
Water Level 2022-08-05 06:30 Download
Water Level 2022-08-05 03:30 Download
Water Level 2022-08-04 21:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052