හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
landslide warning 2018-10-13 16:30 Download
landslide warning 2018-10-12 16:00 Download
landslide warning 2018-10-11 15:30 Download
landslide warning 2018-10-10 16:00 Download
landslide warning 2018-10-09 16:00 Download
landslide warning 2018-10-09 16:00 Download
landslide warning 2018-10-09 08:00 Download
landslide warning 2018-10-08 18:00 Download
landslide warning 2018-10-07 16:00 Download
Landslide Warning (Red) 2018-10-06 20:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052