හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
landslide warning 2018-10-28 16:00 Download
landslide warning 2018-10-27 16:00 Download
landslide warning 2018-10-26 16:30 Download
landslide warning 2018-10-26 16:00 Download
landslide warning 2018-10-25 16:00 Download
landslide warning 2018-10-24 16:00 Download
landslide warning 2018-10-23 16:00 Download
landslide warning 2018-10-22 16:00 Download
landslide warning 2018-10-21 22:00 Download
landslide warning 2018-10-14 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052