හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2018-12-04 16:00 Download
Landslide Warning 2018-12-03 18:30 Download
landslide Early Warning 2018-11-24 18:30 Download
landslide warning 2018-11-17 20:00 Download
landslide warning 2018-11-09 16:00 Download
landslide warning 2018-11-08 21:00 Download
landslide Early Warning 2018-11-08 16:00 Download
landslide warning 2018-11-07 16:00 Download
landslide warning 2018-11-06 16:00 Download
landslide warning 2018-11-05 20:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052