හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning - Alert 2019-08-14 16:00 Download
Landslide Watchful 2019-08-13 16:30 Download
Landslide Watchull 2019-08-13 12:35 Download
Landslide Warning 2019-07-21 19:15 Download
Landslide Warning 2019-07-20 21:00 Download
Landslide Warning 2019-07-19 21:45 Download
Landslide Warning 2019-07-18 21:00 Download
Landslide Warning 2019-07-18 20:30 Download
Landslide Warning 2019-07-18 14:30 Download
Landslide Warning 2018-12-22 23:55 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052