හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2019-09-23 17:00 Download
Landslide Warning 2019-09-23 14:45 Download
Landslide Warning - Alert 2019-09-23 12:00 Download
Landslide Watchful 2019-09-18 15:30 Download
Landslide Watchful 2019-09-18 15:30 Download
Landslide Warning - Alert 2019-09-17 15:30 Download
Landslide Warning 2019-09-16 16:00 Download
Landslide Early Warning, 2019-09-16 12:30 Download
Landslide Warning 2019-09-16 03:30 Download
Landslide Watchful 2019-08-15 15:45 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052