හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2019-10-17 18:00 Download
Landslide Watchful 2019-10-16 19:30 Download
Landslide Watchful 2019-10-15 19:30 Download
Landslide Early Warning 2019-10-13 18:00 Download
Landslide Watchful 2019-10-01 21:00 Download
Landslide Early Warning 2019-09-27 10:00 Download
Landslide Warning - Alert 2019-09-26 11:00 Download
Landslide Warning 2019-09-25 10:20 Download
Landslide Warning 2019-09-24 11:00 Download
Landslide Warning 2019-09-23 19:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052