හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2019-12-06 16:00 Download
Landslide Warning 2019-12-05 16:00 Download
Landslide Early Warning 2019-12-04 18:30 Download
Landslide Watchful 2019-12-04 14:00 Download
Landslide Watchful 2019-12-03 16:00 Download
Landslide Watchful 2019-12-02 15:30 Download
Landslide Watchful 2019-12-01 17:00 Download
Landslide Watchful 2019-11-30 19:30 Download
Landslide Watchful 2019-11-21 18:30 Download
Landslide Watchful 2019-11-12 15:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052