හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2018-05-26 16:00 Download
Landslide Warning 2018-05-25 16:00 Download
Landslide Evacuation 2018-05-24 16:00 Download
Landslide Warning 2018-05-23 16:00 Download
Landslide Watch 2018-05-21 16:00 Download
Landslide Warning 2018-05-21 09:00 Download
Landslide Watch 2018-05-21 05:30 Download
Landslide Warning 2018-05-21 05:30 Download
Landslide Evacuation 2018-05-20 20:00 Download
Landslide Watch 2018-05-20 20:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052