හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2022-08-08 15:00 Download
Landslide Warning 2022-08-07 15:00 Download
Water Level 2022-08-06 15:00 Download
Landslide Warning 2022-08-05 15:00 Download
Landslide Warning 2022-08-04 15:00 Download
Landslide Warning 2022-08-03 15:00 Download
Landslide Warning 2022-08-02 19:30 Download
Landslide Warning 2022-08-02 15:00 Download
Landslide Warning 2022-08-01 15:00 Download
Landslide Warning 2022-08-01 11:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052