හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Early Warning 2024-04-01 19:30 Download
Landslide Early Warning 2024-02-02 16:00 Download
Landslide Early Warning 2024-02-01 16:30 Download
Landslide Early Warning 2024-01-31 20:00 Download
Landslide EW Report 2024-01-13 15:00 Download
Landslide Early Warning 2024-01-12 15:00 Download
Landslide Early Warning 2024-01-11 15:00 Download
Landslide Early Warning 2024-01-10 15:00 Download
Landslide Early Warning 2024-01-09 10:00 Download
Landslide EW Report 2024-01-05 15:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052