හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2021-11-30 16:00 Download
Landslide Warning 2021-11-29 16:00 Download
Landslide Warning 2021-11-28 20:00 Download
Landslide Warning 2021-11-27 23:30 Download
Landslide Warning 2021-11-27 20:30 Download
Landslide Warning 2021-11-27 18:30 Download
Landslide Warning 2021-11-25 15:30 Download
Landslide Warning 2021-11-24 20:21 Download
Landslide Warning 2021-11-24 10:00 Download
Landslide Warning 2021-11-19 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052