හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Watchful 2020-01-23 16:00 Download
Landslide Watchful 2020-01-23 16:00 Download
Landslide Watchful 2020-01-22 18:30 Download
Landslide Early Warning 2019-12-24 16:00 Download
Landslide Early Warning 2019-12-23 16:00 Download
Landslide Early Warning 2019-12-22 16:00 Download
Landslide Early Warning 2019-12-21 16:00 Download
Landslide Warning 2019-12-20 18:30 Download
Landslide Warning 2019-12-20 16:00 Download
Landslide Warning 2019-12-20 10:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052