හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2020-09-29 12:00 Download
Landslide Warning 2020-09-19 18:30 Download
Landslide Warning - Alert 2020-09-18 17:45 Download
Landslide Early Warning 2020-09-07 16:00 Download
Landslide Warning 2020-09-06 21:30 Download
Landslide Watchful 2020-09-06 18:30 Download
Landslide Warning 2020-09-03 16:00 Download
Landslide Warning 2020-09-02 16:00 Download
Landslide Warning - Alert 2020-09-02 01:00 Download
Landslide Watchful 2020-09-01 21:55 Download

News & Events

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052