හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2022-11-27 18:00 Download
Landslide Warning 2022-11-14 19:30 Download
Landslide Warning 2022-11-13 21:30 Download
Landslide Warning 2022-11-11 19:00 Download
Landslide Warning 2022-11-10 19:00 Download
Landslide Warning 2022-11-08 15:30 Download
Landslide Warning 2022-11-07 22:00 Download
Landslide Warning 2022-11-07 16:00 Download
Landslide Warning 2022-11-06 16:00 Download
Landslide Warning 2022-11-05 18:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052