හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-08-09 06:00 Download
weather report 2022-08-09 05:30 Download
Situation Report 2022-08-08 18:00 Download
Weather Forecast 2022-08-08 16:00 Download
Landslide Warning 2022-08-08 15:00 Download
Weather Forecast 2022-08-08 12:00 Download
Water Level 2022-08-08 10:00 Download
Situation Report 2022-08-08 06:00 Download
Weather Forecast 2022-08-08 05:30 Download
Situation Report 2022-08-07 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052