அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
water level 2023-09-24 10:00 Download
water level report 2022-09-01 09:30 Download
The Withdrawal Of Flood Warning in Gin River Basin 2022-07-04 10:00 Download
Flood Warning 2020-05-19 14:00 Download
Flood Warning 2020-05-19 13:00 Download
Flood Warning 2020-05-19 12:30 Download
Flood Warning 2018-11-09 21:00 Download
Flood Warning 2018-11-09 16:00 Download
Flood Warning 2018-11-08 19:00 Download
Mapping Inundation extent for Kalutara District 2018-05-24 09:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052