හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2020-09-04 16:00 Download
Weather Forecast 2020-09-04 12:00 Download
Weather Forecast 2020-09-04 05:30 Download
Weather Forcast 2020-09-03 12:30 Download
Weather Forcast 2020-09-03 06:02 Download
Weather Forecast 2020-09-03 05:30 Download
Weather Forcast 2020-09-02 16:10 Download
Weather Forecast 2020-09-02 12:00 Download
Strong Wind & Rough seas 2020-09-02 10:00 Download
Weather Forecast 2020-09-02 05:30 Download

News & Events

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052