හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2020-01-24 05:30 Download
Weather Forecast 2020-01-23 16:00 Download
Weather Forecast 2020-01-23 12:00 Download
Weather Forecast 2020-01-23 05:30 Download
Weather Forecast 2020-01-22 16:00 Download
Weather Forecast 2020-01-22 12:00 Download
The Advisory for Strong Wind and Rough seas 2020-01-22 10:30 Download
Weather Forecast 2020-01-22 05:30 Download
Weather Advisory 2020-01-21 18:30 Download
Weather Forecast 2020-01-21 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052