හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
warning for Heavy Rain 2020-09-09 05:00 Download
Weather Forecast 2020-09-08 21:00 Download
Weather Advisory 2020-09-08 18:30 Download
Weather Forecast 2020-09-08 16:00 Download
Weather Forecast 2020-09-08 12:00 Download
Weather Forecast 2020-09-08 05:30 Download
Weather Forecast 2020-09-07 16:00 Download
Weather Forecast 2020-09-07 12:00 Download
Weather Forecast 2020-09-07 05:30 Download
Weather Advisory 2020-09-06 18:00 Download

News & Events

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052