හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2020-09-11 07:30 Download
Weather Forecast 2020-09-11 05:30 Download
Weather Forecast 2020-09-10 18:00 Download
Weather Forecast 2020-09-10 16:00 Download
Weather Forecast 2020-09-10 12:00 Download
Advisory for Strong winds and Rough Seas 2020-09-10 09:00 Download
Weather Forecast 2020-09-10 05:52 Download
Weather Forcast 2020-09-09 16:00 Download
Weather Forcast 2020-09-09 12:00 Download
Weather Forecast 2020-09-09 05:30 Download

News & Events

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052