හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2020-09-20 05:30 Download
Warning for Strong winds 2020-09-19 18:30 Download
Weather Forecast 2020-09-19 16:00 Download
Weather Forecast 2020-09-19 16:00 Download
Weather Forecast 2020-09-19 12:00 Download
Weather Advisory 2020-09-19 12:00 Download
Weather Forecast 2020-09-19 05:30 Download
Warning for Strong winds 2020-09-18 18:15 Download
Weather Forecast 2020-09-18 16:30 Download
warning for Heavy Rain 2020-09-18 16:15 Download

News & Events

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052