හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2020-03-31 05:30 Download
Warning for Severe Lightning 2020-03-30 16:30 Download
Heat Weather Advisory 2020-03-30 14:00 Download
Weather Forecast 2020-03-30 12:00 Download
Weather Forecast 2020-03-30 05:30 Download
Weather Forecast 2020-03-29 16:00 Download
Heat Weather Advisory 2020-03-29 14:00 Download
Weather Forecast 2020-03-29 12:00 Download
Weather Forecast 2020-03-29 05:30 Download
Weather Forecast 2020-03-28 16:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052