හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-01-01 18:00 Download
Situation Report 2019-12-31 18:00 Download
Situation Report 2019-12-31 09:00 Download
Situation Report 2019-12-30 18:00 Download
Situation Report 2019-12-30 09:00 Download
Situation Report 2019-12-29 09:00 Download
Situation Report 2019-12-28 18:00 Download
Situation Report 2019-12-28 09:00 Download
Situation Report 2019-12-27 18:00 Download
Situation Report 2019-12-27 09:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052