හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-07-15 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-07-15 18:00 Download
Situation Report 2020-07-13 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-07-13 18:00 Download
Situation Report 2020-07-12 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-07-12 18:00 Download
Situation Report 2020-07-11 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-07-11 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-07-10 18:00 Download
Situation Report 2020-07-09 18:00 Download

News & Events

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052