හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-01-06 18:00 Download
Situation Report 2020-01-06 09:00 Download
Situation Report 2020-01-05 18:00 Download
Situation Report 2020-01-05 09:00 Download
Situation Report 2020-01-04 18:00 Download
Situation Report 2020-01-04 09:00 Download
Situation Report 2020-01-03 18:00 Download
Situation Report 2020-01-03 09:00 Download
Situation Report 2020-01-02 18:00 Download
Situation Report 2020-01-02 09:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052