හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-01-24 09:00 Download
Situation Report 2020-01-23 18:00 Download
Situation Report 2020-01-23 09:00 Download
Situation Report 2020-01-22 18:00 Download
Situation Report 2020-01-22 09:00 Download
Situation Report 2020-01-21 18:00 Download
Situation Report 2020-01-21 09:00 Download
Situation Report 2020-01-20 18:00 Download
Situation Report 2020-01-20 09:00 Download
Situation Report 2020-01-19 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052