හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-08-25 18:00 Download
Situation Report 2020-08-24 18:00 Download
Situation Report 2020-08-24 18:00 Download
Situation Report 2020-08-23 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-08-23 18:00 Download
Situation Report 2020-08-22 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-08-22 18:00 Download
Situation Report 2020-08-21 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-08-21 18:00 Download
Situation Report 2020-08-20 18:00 Download

News & Events

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052