හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-02-15 09:00 Download
Situation Report 2020-02-14 18:00 Download
Situation Report 2020-02-14 09:00 Download
Situation Report 2020-02-13 18:00 Download
Situation Report 2020-02-13 09:00 Download
Situation Report 2020-02-12 18:00 Download
Situation Report 2020-02-11 18:00 Download
Situation Report 2020-02-10 18:00 Download
Situation Report 2020-02-10 09:00 Download
Situation Report 2020-02-09 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052