හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2024-02-26 09:00 Download
Situation Report 2024-02-25 09:00 Download
Situation Report 2024-02-23 09:00 Download
Situation Report 2024-02-21 09:00 Download
Situation Report 2024-02-20 09:00 Download
Situation Report 2024-02-19 09:00 Download
Situation Report 2024-02-18 09:00 Download
Situation Report 2024-02-17 09:00 Download
Situation Report 2024-02-16 09:00 Download
Weather Forcast 2024-02-16 05:30 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052