හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-03-29 18:00 Download
Situation Report 2020-03-28 18:00 Download
Situation Report 2020-03-23 18:00 Download
Situation Report 2020-03-22 18:00 Download
Situation Report 2020-03-21 18:00 Download
Situation Report 2020-03-20 09:00 Download
Situation Report 2020-03-19 09:00 Download
Situation Report 2020-03-18 18:00 Download
Situation Report 2020-03-18 09:00 Download
Situation Report 2020-03-17 18:00 Download

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052