හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Disaster Management Centre, under the guidance of Ministry of Disaster Management with the technical cooperation of the World Bank and Global Facility for Disaster Reduction and Recovery launched the public portal of www.riskinfo.lk housing hazard and risk information and maps of Sri Lanka on 21st December 2017 in Colombo.

නියං ආපදා තත්ත්වයට මුහුණ දී සිටින ජනතාවට සහන සැලසීම වෙනුවෙන් ජලය සැපයීමට ජල බවුසර් සහිත ට්‍රැක්ටර් ලබාදීම අද (2017.08.15) දින ආපදා කළමානාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. එස් මියනවල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාශයේ දි සිදු කෙරිණ.

2017.12.05 පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යංශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052