පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වය නිසා දිස්ත්‍රික් 20 ක පවුල් 45,680 ක 174,310 ක් පීඩාවට පත්වී ඇත. ආපදා නිසා සිදුවු මරණ සළකාබලන විට පස්කදු කඩාවැටීම නිසා (03), දියේගිලීම්(12), තද සුළං හේතුමවන් සිදුවු ආපදා නිසා (02), අකුණු අනතුරු (05), සහ වෙනත් (01) වශයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 23 ක් වේ. අතුරු දහන් වූ සංඛ්‍යාව 02 කි
ආපදා හේතුවෙන් නිවාස 121 ක් පුර්ණ හානි සිදු වී ඇති අතර නිවාස 5,205 ක් අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇත. 2018.05.28 1200 පැයට වාර්තා වන අන්දමට පවුල් 17,796ක 70,376 දෙනෙකු ආරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන 265 ක තාවකාලිකව රඳවා ඇත. දිස්ත්‍රික්ක 12 ක ආපදාවෙන් පීඩාවට පත්වු ජනතාවගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ජතික ආපදා සහනසේවා මධ්‍යස්ථානය විසින් රැපියල් මිලියන 44.15 ක් අදාල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු වෙත ලබාදී ඇත.
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2018.05.26 දින 0900 පැයට නිකුත් කරන ලද දත්තවලට අනුව දැදුරු ඔහ, කුකුලේ ගල සහ රාජාංගනය යන ජලාශ දොරටු තවමත් විවෘත කර ඇත. එසේම නිල්වලා, ගිං යන ගංගාවල ජල මට්ටම සාමන්‍ය මට්ටමට පත්වෙමින් පවතී. කලු, කැළණි සහ අත්තනගලු ඔය සහ මා ඔයේ ගංවතුර මට්ටම ක්‍රමයෙන් අඩු වී ඇත. එසේම මහවැලි ගංගාවේ ජල මට්ටම සාමාන්‍ය තත්වයට පත්වී ඇත.
පොළවේ ඇතිවන ඉරිතැලීම්, ගැඹුරට හෑරුණු පැලුම්, පොළව ගිලා බැසීම්, ක්‍රමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල්, දුරකතන කණු, ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇති වන පැලුම් හා ඒවා ක්‍රමිකව වර්ධනය වන්නේනම් සහ එක්වර ජල උල්පත් මතුවේනම්, ජල මුලාශ්‍ර/උල්පත් වලින් බොර වතුර ගලයි නම්, පැවති ජල මාර්ගයක් නැති වී ගොස් ඇති නම් එය නාය යාම් පුර්ව කල්ෂණයක් විය හැකි බැවින් සැලකිලිමත් වන ලෙස ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය ජනතාව ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

අයහපත් කාළගුණික තත්ත්වයෙන් විපතට පත් ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සොයා බැලීම සදහා වාරිමාර්ග ජල කළමනාකරණ සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමන් කොලොන්නාව සහ කැලණිය ප්‍රදේශවල නිරීක්ෂණ සංචාරයක නිරත විය.

 

අයහපත් කාළගුණික තත්වයෙන් විපතට පත් ජනතාවට අවශ්‍යා සොයාබැලීම සදහා වාරිමාර්ග ජල කළමනාකරණ සහ ආපදා කළමනාකරණ අමත්‍ය දුමින්ද දිසානායක අමාත්‍යතුමා රත්නපුර දිසුත්‍රික්කයේ නීරීක්ෂණය කරන ලදී.

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වය නිසා මේ වන විට (24) දිස්ත්‍රික් 19 ක ගංවතුර සහ නායයාම් ආපදා තත්වයක් උද්ගත වී ඇත. මෙම දිස්ත්‍රික්ක 19 තුළ පවුල් 31,822 ක 124,733 ක් පීඩාවට පත්වී ඇත. ආපදා නිසා සිදුවු මරණ සංඛ්‍යාව 12 ක් වේ.
ආපදා හේතුවෙන් නිවාස 43 ක පුර්ණ හානි සිදු වී ඇති අතර නිවාස 3,172 ක් අර්ධ වහයෙන් හානි වී ඇත. 2018.05.24 0900 පැයට වාර්තාවන අන්දමට පවුල් 14,500 ක 56472 දෙනෙකු ආරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන 246 ක තාවකාලිකව රදවා ඇත.
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2018.05.24 වන දින පෙ.ව.06.30ට නිකුත් කරන ලද වාර්තාවට අනුව කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම සාමාන්‍යය තත්ත්වයට පත්ව ඇත. නාගලන්වීදිය ජල මාපකයන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ අවදානම් මට්ටමේ පවතී.නෝර්වුඩ් මාපකයේ අවදානම් මට්ටමට පැමිණ ඇත. කඵ ගඟ රත්නපුර, ඇල්ලගාව හා පුටුපවුල ප්‍රදේශයේ ගංවතුර තරමක් අඩු වෙමින් පවතී. නිල්වලා ගඟේ පානදුගම ආශ්‍රිත ගංවතුර අඩු වෙමින් පවතී. අත්තනුගලු ඔය දූනමලේ ප්‍රදේශ ගංවතුර අඩු වෙමින් පවතී.
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් 2018.05.23 පස්වරු 16.00 වාර්ථාවට අනුව රත්නපුර, කෑගල්ල, නුවරඑළිය, කඵතර හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑම්, බෑම් කඩා වැටිම්, ගල් පෙරලීම් හා පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ අවධානම පිළිබඳ රතු නිවේදන නිකුත් කර ඇත.
එසේම බදුල්ල, කුරුණෑගල, කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑම්, බෑවුම් කඩා වැටිම්, ගල් පෙරලීම් හා පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ අවධානම පිළිබඳ විමසිලිමත් වීම පිළිබඳ නිවේදන නිකුත් කර ඇත.
කුකුලේ ගඟ ජලාශය(වාන් දොරටු 01ක්) උඩවලව ජලාශය (වාන් දොරටු 01ක්) ලක්ෂපාන ජලාශය(වාන් දොරටු 01ක්) දැදුරු ඔය(වාන් දොරටු 02 ක්) රාජාංගනය ජලාශය ( වාන් දොරටු 02ක්) සහ තබ්බෝව ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කර ඇත.

පවතින අයහපක් කාලගුණය තත්වය පිළිබද මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් වාරිමාර්ග, ජලසම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණි.
පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වය නිසා දිස්ත්‍රික් 14 ක ගංවතුර සහ නායයාම් ආපදා තත්වයක් උද්ගත වී ඇත. මෙම දිස්ත්‍රික්ක 14 තුළ පවුල් 18,079 ක 68,343 ක් පීඩාවට පත්වී ඇත. ආපදා නිසා සිදුවු මරණ සංඛ්‍යාව 09 ක් වේ. අකුණු අනතුරු වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම පිළිබද නිරන්තරයෙන් ජනතාව දැනුවත් කෙරෙන නමුුත් 04 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇත්තේ අකුණු අනතුරු හේතුවෙනි.
ආපදා හේතුවෙන් නිවාස 25 ක පුර්ණ හානි සිදු වී ඇති අතර නිවාස 1,464 ක් අර්ධ වහයෙන් හානි වී ඇත. 2018.05.22 1600 පැයට වාර්තාවන අන්දමට පවුල් 6,710 ක 24187 දෙනෙකු ආරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන 168 ක තාවකාලිකව රදවා ඇත.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052