නායයාම් පිළිබද අනතුරු ඇගවීම/ Landslide Early Warning

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේණ සංවිධානය විසින් නායයාම් පිළිබද පුර්ව අනතුරු ඇගවීම් නිවේදනයක් නිකු කර ඇත. මෙම නිවේදනය 2020.01.24 දින සවය 4.00 දක්වා වලංගු වේ. 

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේණ සංවිධානය විසින් නායයාම් නිවේදනය

තද සුළං සහ රළු මුහුදු ප්‍රදේශ පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනය / Warning for Strong Winds and Rough Sea.

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තද සුළං සහ රළු මුහුදු ප්‍රදේශ පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනය (Warning for Strong Winds and Rough Sea) නිකුත් කර ඇත. මෙම නිවේදනය 2020.01.24 දින පෙරවරු 10.30 දක්වා වලංගු වේ. 

 

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනය මෙතැනින්

உட்பிரிவுகள்

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052