තද සුළං සුළං සහ රළු මුහුදු ප්‍රදේශ පිළිබද අවවාදාත්මක නිවේදනයAdvisory of Strong Winds and Rough Sea areas

අද දින කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තද සුළං සුළං සහ රළු මුහුදු ප්‍රදේශ පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා 

More information Click Here

බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත අඩු පීඩන කලාපය පිළිබද නිවේදනය Low Pressure area in the South-East of Bay of Bengal

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත අඩු පීඩන කලාපයක් වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් පවතින බව නිවේදන කර ඇත. 

ප්‍රභල අකුණු පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය/ Warning for Severe Lightning.

අද දින කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අකුණු  සහ තද වැසි ඇතිවීම පිළිබද අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා 

More information Click Here

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052