2019.07.18  14.30 සිට 2019.07.19 14.30 දක්වා වලංගු වේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් රත්නපුර, නුවරඑලිය, මහනුවර, කෑගල්ල, කලුතර, මාතර සහ ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක සදහා නායයාම් පුර්ව අනතුරු නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නිකුත් තළ නිවේදනය 

දිවයිනේ නිරිත දිග කොටසේ විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම කදුකර ප්‍රදේශවල දැනට පවතින වැසි තත්වය සහ සුළං තත්වය තවදුරටත් බලාරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත.

ඒ අනුව මධ්‍යස සබරගමුව පළාත්වලත් කලුතර ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික වලත් මිලිමීටර් 150 ඉක්ව වු වර්ෂාපතනයක්  ද කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වල මිලිමීටර් 150 ඉක්වු තද වැසි බලාපොරොත්තු විය හැකි බව නිවේදනය කර ඇත

මේ පිළිබදව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කල නිවේදනය පහතින් දැක්වේ. 

 

2019.07.18  14.30 සිට 2019.07.19 14.30 දක්වා වලංගු වේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් රත්නපුර සහ බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සදහා නායයාම් පුර්ව අනතුරු නිවේදන නිකුත් කර ඇත. 

 

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නිකුත් තළ නිවේදනය 

වාරිමාර්ගංග දෙපාර්වතමේන්තුව විසින් කළු ගංගං ධාර ප්‍රදේශයට ගංවතුර අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදයන 2019.07.18 දින පස්වරු නිකුත් කරන ලදී.

කලුගංගා ධාරයට මේ වන විට ලැබෙමින් පවතින වර්ෂාව හේතුවෙන් කළු ගංගං ධාර ප්‍රදේශයට ගංවතුර තත්වයක් නිර්මාණය විය හැකි බවත් ගංගා දෙපස ජීවත් වන ජනතාව මේ පිළිබදව විමසිලිමක් වන ලෙසද හම නිවේදනයේ සදහන් වේ. 

වාරිමාර්ගංග දෙපාර්වතමේන්තුව  ගංවතුර අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය 

 

Warning for Strong Winds and Rough Sea.
Warning for Strong Winds and Rough Sea has been issued by the Natural Hazards Early Warning Centre.
The sea areas off the coast extending from Mannar to Pottuvil via Colombo, Galle and Hambantota will be rough and the wind speed may be 70-80 km / hr.
The fishing community has been warned not to engage in fishing activities in this area. The release further states that those engaged in naval affairs in the seas should be vigilant.


Further Detail read weather bulletin issued by Metrology Department.

Subcategories

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079