ජාතික සභාව වෙනුවෙන් වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය ඇගයීම හා අනාගත ක්‍රියාකාරකම් තීරණය කිරීම උදෙසා අන්තර් කළමනාකරණ කමිටුව සැලසුම් කර ඇත. අන්තර් කළමනාකරණ කමිටුව, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ ලේකම් (සභාපති), අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ( ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය), අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව), අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ( ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය), අධ්‍යක්ෂ (ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය) අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී සහ මහා භාණ්ඩාගාර සාමාජිකයින්ගෙන් සමන්විත වේ. සෑම මසකම අතුරු කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම පවත්වනු ලැබේ.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052