ඉදිරි දින දෙක තුළ වැසි තත්වය බලාපොරොත්තුවිය හැක - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

Met  Press 23092019

අද (2019.09.23) උදෑසන 8.30 සිට මේ වන තෙක් දකුණ,රත්නපුර,හංවැල්ල හා කඵතර යන ප්‍රදේශ වලට සාමන්‍ය මි.මී 100 කට ආසන්න වැසි වාර්තා වුණු අතර ගිං ගඟ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වන සිරකඳුර,වඳුරඹ සහ හෑගොඩ යන ප්‍රදේශ වලට මි.මී 150 වඩා වැඩි වර්ෂා පතනයක් වාර්තා වී ඇති අතර බදාදා වනතෙක් මෙම වැසි තත්වය බලාපොරොත්තුවිය හැකි වන බවත් අද රාත්‍රියේ සහ හෙට දින වර්ෂාව වැඩි වන බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ අනුෂා වර්ණසුරිය මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන ලදී.

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079